namami shamishan lyrics with meaning

Namami shamishan lyrics

Namami shamishan lyrics Namami shamishan lyrics Namami Shamishan Nirvan Roopam Lyrics Namami Shamishan Nirvan Roopam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swaroopam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham Chidakasamaakasa Vasam Bhajeham Niraakara Monkaara Moolam Thureeyam Giraa Jnana Gotheethamesam Gireesam Karalam Maha Kala Kalam Krupalam Gunaa Gara Samsara Param Nathoham Thushaaraadhi Sankasa Gowram Gabheeram, Mano Bhootha Koti Prabha Sree Sareeram, Sphuran Mouli Kallolini Charu Ganga, Lasaddala Balendu Kante Bhujanga Chalath Kundalam Bru Sunethram Vishaalam, Prasannananam… Read More »Namami shamishan lyrics